top of page

Intelligence Brain สมองอัจฉริยะ ชนะเกมธุรกิจ

เมื่อสภาวะสังคมถูกบีบคั้นอย่างรอบด้าน สิ่งสำคัญมากกว่าการวางแผนแก้เกมธุรกิจ คือ "การสร้างทักษะสมอง" ที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการแสดงออกของพฤติกรรมทั้งหมด42 views0 comments
bottom of page