ฝึกสมองได้ ใช้สมองเป็นด้วย Long Term Memory

การเรียนรู้ของเราคนแตกต่างกันไป แต่มีระบบการรับสารที่เหมือนกัน3 views0 comments