top of page

In-House Training

GeniusX ได้พัฒนาระบบการอบรมตามองค์กรต่างๆ

เพื่อเป็นการพัฒนาทั้ง Upskill และ Reskill

ให้มีความรู้ใหม่ในยุค Digital ทำให้คนในองค์กรต่างๆ

ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

LogoGeniusX.png

In-House Training หลักสูตร 1 วัน

GX Leader Brain 2021-01.jpg

In-House Training หลักสูตร 1 วัน

GX Relation Brain 2021-01.jpg

In-House Training หลักสูตร 1 วัน

GX Management 2021-01.jpg
LogoGeniusX.png
GeniusX พัฒนาขึ้นจากความรู้
ด้านประสาทวิทยาทางสมอง

GeniusX Brain Skill Development ศาสตร์ใหม่ที่พัฒนามา

เพื่อเข้าใจ “สมองมนุษย์” และ “หลักการคิดของมนุษย์”

ที่พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดเรื่อง Triune Brain

ที่แบ่งสมองออกเป็น 3 ส่วน

1

สมองส่วนในสุด เรียกว่า Reptilian Brain

คือ สมองส่วนสัญชาตญาณ

2

สมองส่วนกลาง เรียกว่า Limbic System

คือ สมองส่วนอารมณ์

3

สมองส่วนนอกสุด เรียกว่า NeoCortex คือ สมองส่วนเหตุผล

THANK YOU

สอบรายละเอียดแบบทดสอบ
หรือหลักสูตรเพิ่มเติม

bottom of page